what to see and dolatest post

Accommodation Workshop

Accommodation & Hospitality Workshop Tuesday 24th March 2015 Cefn Park Estate, Wrexham (12.30pm - 4.00pm) Register today - tourism@wrexham. Read more...

18.03.2015,

brochure

Take a look inside our brochure

Take a look at our attractions

Make a wish. We'll make it come true

Where do we begin? You can fly somewhere over the rainbow in a hot air balloon. You can look for dragons in enchanted forests. Or shop for cheese at one of our food festivals. Whatever floats your boat - you'll find it here.

Want to see castles? Edward I built castles all over our corner of Wales. The one at Denbigh is beautiful - like a melting wedding cake. Wildlife? We have kites, we have exotic Waterfowl, we have otters - we even have llamas and pot-bellied pigs at Ty Mawr Country Park. And if churches are your thing, don't miss All Saints in Gresford. It's been said that architecture is frozen music and if that's true, All Saints really is Land of My Fathers set in stone.

Taste the Wonder! Enjoy the drama!

Welsh lamb straight off the Clwydian Range. Fresh trout, hooked in the Ceiriog. Beers from the wood. And you can dine anywhere from a stately home to a little cafe in a country town surrounded by farmers who've come down to the hills for market day. There are swanky bistros in Wrexham and Ruthin. You'll never go hungry in our numerous pubs either - and they really are wonderfully friendly. And if you want some drama with your dinner - catch a show and some haute cuisine at Clwyd Theatr Cymru in Mold. That's a great night out - and productions are performed in English and Welsh.

If you're here a few days, you could enjoy a packed itinerary. If you don't quite manage everything, we'd love to welcome you back another time. From the Pontcysyllte Aqueduct and Llangollen Canal, to the Clwydian Range. From the big name shops in Wrexham to the smaller shops and local produce in Mold. There's beautiful Llangollen, where Wales welcomes the world. There's castles, coast and forests. We're sure you might need to visit more than once.

Gwnewch ddymuniad. Byddwn ni'n ei wireddu.

Ond ble i ddechrau? Cewch hedfan rhywle uwchben yr enfys mewn balŵn. Cewch chwilio am ddreigiau mewn coedwigoedd hud, neu siopa am gawsiau yn un o'n gwyliau bwyd. Beth bynnag sy'n mynd â'ch bryd - rydych yn siŵr o gael hyd iddo!

Eisiau gweld cestyll? Adeiladodd Edward I gestyll ym mhob rhan o'n cornel ni o Gymru. Mae'r castell yn Ninbych yn hardd - fel olion teisen briodas. Bywyd gwyllt? Mae gennym farcutiaid, adar dŵr egsotig, dyfrgwn - ac mae gennym hyd yn oed lamas a moch anwes boliog ym Mharc Gwledig Tŷ Mawr. Ac os ydych chi'n gwirioni ar eglwysi, cofiwch fynd i weld Eglwys yr Holl Saint yng Ngresffordd. Dywedwyd mai cerddoriaeth wedi rhewi mewn amser yw pensaernïaeth, ac os yw hynny'n wir, mae'n siŵr mai Hen Wlad Fy Nhadau sydd ynghudd yng ngwaith carreg Eglwys yr Holl Saint.

Dewch i flasu rhyfeddodau! Mwynhewch y ddrama!

Cig oen Cymreig yn syth o Fryniau Clwyd. Brithyll ffres, wedi'i ddal o Afon Ceiriog. Cwrw o'r goedwig. Ac fe gewch fwyta yn unrhyw le, o blasty mawreddog i gaffi bach mewn tref wledig wedi'ch amgylchynu gan ffermwyr sydd wedi dod i lawr o'r bryniau ar gyfer diwrnod marchnad. Ceir bistros chwaethus yn Wrecsam a Rhuthun. Fyddwch chi byth yn llwglyd yn y llu o dafarndai sydd gennym chwaith - ac maent yn lleoedd hynod gyfeillgar. Ac os ydych chi am fwynhau ychydig o ddrama wrth swpera - ewch i fwynhau perfformiad a choginio o'r radd flaenaf yng Nghlwyd Theatr Cymru yn yr Wyddgrug. Cewch noson wych - gyda chynyrchiadau wedi'u perfformio yn y Gymraeg a'r Saesneg.

Os ydych chi yma am rai dyddiau, gallwch fwynhau amserlen brysur o weithgareddau. Ond os na fyddwch yn llwyddo i wneud popeth, byddwn ni wrth eich bodd yn eich croesawu chi'n ôl rywbryd eto. O Draphont Ddŵr Pontcysyllte a Chamlas Llangollen hyd at Fryniau Clwyd. O'r siopau adnabyddus yn Wrecsam hyd at y siopau llai a chynnyrch lleol yr Wyddgrug. Mae Llangollen yn dref hardd, lle bydd Cymru'n croesawu'r byd. Ceir cestyll, arfordiroedd a choedwigoedd. Mae'n siŵr y bydd angen i chi ymweld fwy nag unwaith.